Pomem Yönetmeliği – BekçiAlımı

Pomem Yönetmeliği

POMEM(Polis Meslek Eğitim Merkezi) Polis Akademisi’ne bağlı, Polis Memuru ve Polis Özel Harekat yetiştiren kurumlardır. POMEM’ler, çalışmalarını POMEM Yönetmeliği’ne göre yaparlar. POMEM Yönetmeliği’nde eğitim-öğretim esasları, sınavlar ve öğrenci değerlendirmeleri ve çeşitli hükümler yer almaktadır. Aşağıda bu hususları bulabilirsiniz.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin eğitim-öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci izinlerini ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

b) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

c) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,

ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

e) Öğrenci: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,

f) Öğrenci Disiplin Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Disiplin Kurulunu,

g) POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezini,

ğ) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,

h) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

ı) Yönetim Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Uyulacak esaslar

MADDE 5 – (1) POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuvar, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve  seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretimin şekli

MADDE 6 – (1) POMEM’lerde altı aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.

(2) POMEM’lerde okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp,  Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.

(3) POMEM’lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

(4) Programlar; sınıf, laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile öğrencilere inceleme gezileri yaptırmak suretiyle gerçekleştirilir. Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlarlar. Uygulama çalışmaları, öğretim elemanlarının gözetiminde; sınıf, laboratuvar, ilgili birim veya örnek polis merkezinde yaptırılır ve uygulamalar öğrenciye açıklanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) POMEM’lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı aydır. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılır.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 8 – (1) POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin başlamasından önce POMEM’lere gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi

MADDE 9 – (1) POMEM’lerde haftada en çok otuz saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba günü öğleden sonra ders yapılmaz. Ders saatlerinin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda POMEM Müdürlüklerince belirlenir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

(2) Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 10 – (1) 7 nci maddede belirtilen sömestr izninden başka resmi tatillerde de eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir.

(2) Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 11 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilir.

(2) POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

(3) Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilirler.

(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.

Öğrenci izinleri

MADDE 12 – (1) Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir:

a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler.

b) Evci İzni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.

c) Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mecburdurlar.

ç) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez.

d) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

e) Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

f) Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne kadar verilen izindir.

g) Hastalık İzni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin POMEM dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır.

(2) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

(3) Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir.

(4) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

Öğrenim sırasında evlilik

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.

Okuldan ayrılma ve çıkarılma

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

(2) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla;

a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

b) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin

Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri kesilir.

(4) POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(5) POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

(6) POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları

MADDE 15 – (1) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden bildirilir.

b) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

c) Sınavlara katılmak için, öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.

ç) Öğrenci bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

d) Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir.

e) POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.

f) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

g) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

(2) Sınav sonuçları POMEM Müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

(3) Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Bir ders için, bir sınav yapılır. Bu sınavdan en az  altmış puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan ise en az yetmiş puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrencinin POMEM’den ilişiği kesilir.

Mazeret sınavları

MADDE 17 – (1) POMEM Müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle, sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar. Ancak öğrencilerin mazeret sınavlarına Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, POMEM çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört  saat içinde POMEM Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, içerisinde o dersi veren öğretim elemanının da bulunduğu aynı dersi okutan en az iki öğretim elemanının bulunduğu bir komisyon tarafından en geç üç gün içinde karara bağlanır. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

(3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

Not düzeni

MADDE 19 – (1) Verilen derslerin sınavında;

a) 100-85 arası not Pekiyi,

b) 84-70 arası not İyi,

c) 69-60 arası not Orta,

ç) 59-0 arası not Zayıf,

olarak değerlendirilir. Ayrıca mesleki eğitim başarı puanı da bu not aralığına göre belirlenir.

Mesleki eğitim sertifikası

MADDE 20 – (1) POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen, POMEM Müdürü ve Başkanın imzaları bulunan POMEM mesleki eğitim sertifikası verilir.

(2) Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript) bir defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki taleplerde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Eğitim sonu sınavı

MADDE 21– (1) POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

Mesleki eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralaması

MADDE 22 – (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile mesleki eğitim başarı puanı elde edilir.

(2) Mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Mesleki eğitim başarı puanının % 80’i ile disiplin notunun % 20’sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır. Mezuniyet sıralamasında, birinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında, ikinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında sıralanarak birinci sınav sonucunda geçenlerden sonra gelecek şekilde sıralanarak belirlenir.

(3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman

MADDE 23 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, POMEM Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının izinleri

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları POMEM çalışma takviminde belirlenen sömestr tatillerinde izinli sayılırlar. Ancak, POMEM Müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını çağırarak görev verebilir. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yaptırabilir.

Uygulamalı alan eğitimi

MADDE 25 – (1) POMEM’den mezun olarak kadrolara atamaları yapılan aday memurlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri öğrenmelerini ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim şube müdürlerinin gözetiminde ve Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamalı alan eğitimi yaptırılır.

(2) Uygulamalı alan eğitiminde aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından fiili görev verilmez. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğrendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görevlendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları sonraki eğitimlerde göz önünde bulundurulmak amacıyla ilgili POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla POMEM Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde POMEM Müdüründen, il sınırları dışında Başkandan izin alınmak suretiyle POMEM dışı çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir