MSÜ Sindirim Sistemi Sağlık Şartları ve Hastalıklar
onwin canlı bahis
msu sindirim sistemi

MSÜ Sindirim Sistemi Sağlık Şartları ve Hastalıklar

Milli Savunma Üniversitesi’ni tercih edecek olan asker adaylarında belli sağlık şartları ve yeterlilikleri aranmaktadır. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarını okuyarak askeri kariyer düşünen gençlerde aranan sağlık yeterlilikleri  MSÜ sağlık şartları ve yeterlilikleri yönetmeliğinde yer almaktadır. Aşağıda MSÜ adaylarında aranan sindirim sistemi yeterlilikleri, karaciğer şartları, hastalıkları ve genel durumu hakkında detaylı bir açıklama bulabilirsiniz.

MSÜ öğrencisi olmanıza engel olmayan durumlar:

 1. Hafif özofajitler (Savary-Miller evre I, II), özefagusun semptomsuz divertikülleri ve tedavi ile iyileşebilen diğer hastalıkları, komplikasyonsuz ve asemptomatik akalazya (Öğrenci olmaya engel teşkil etmez.).
 2. Hiatal, paraözafajial ve diafragma fıtıklarının ve diafragma anomalilerinin komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz subdiafragmatik apse ameliyatları, komplikasyonsuz fundoplikasyon ameliyatları ve diğer endoskopik reflü tedavi uygulamaları.
 3. Semptomsuz ve fiziki bulgu vermeyen mide veya duedenum anomalileri, mide ve duedenumun tıbbi tedavi ile iyileşmiş peptik ülser sekelleri (radyolojik veya endoskopik pilor ve/veya bulbus deformasyonları).
 4. Mide ve duedenumun semptomsuz divertikülleri (Öğrenci olmaya engel teşkil etmez.).
 5. Mide veya duedenumun fonksiyonel olarak komplikasyon yapmamış peptik ülser ameliyatları (her türlü vagotomi, piloroplastiler, primer sütür ve gastroduedenostomi operasyonları).
 6. Midenin, ince bağırsağın, kalın bağırsağın konjenital malformasyonları, ince ve kalın bağırsağın rezeksiyonsuz veya klinik ve laboratuvar bulgularının normal olduğu segmenter rezeksiyon ameliyatları, tek veya birkaç adet polipleri, irritabl bağırsak sendromu.
 7. Karaciğer konjenital lob anomalileri (Öğrenci olmaya engel teşkil etmez.).
 8. Safra kesesi ve yollarının semptomsuz konjenital anomalileri, polipleri, safra kesesi taş- ları, bilier diskineziler, laparotomi ve laparaskopik yapılmış kolesistektomiler, endoskopik sifinkterotomiler, endoskopik olarak safra yolu taşlarının çıkarılması, safra yollarının Alonso-Lej sınıflamasına göre tip II kistleri.
 9. Laparotomiler, askerlik görevine engel teşkil etmeyen karnın veya inguinal ya da perineal bölgenin ateşli silahla, travmayla veya delici ve kesici aletlerle yaralanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz karaciğer, pankreas ve dalak rüptür ameliyatları ile primer sütür ve splenorafiler sekelsiz batın içi abse ameliyatları.
 10. Uyarısız total bilirubin düzeyi normalin üst sınırı ile 3 mg/dl (3 mg/dl dahil) kadar olan ve diğer karaciğer fonksiyon testlerinin normal bulunduğu hiperbilirubinemiler.
 11. Karaciğer transaminaz enzim düzeylerinde normalin üst sınırının iki katına (iki kat dahil) kadar fonksiyon bozukluğuna neden olmuş hepatosteatoz, etiyolojisi bulunamayan ve karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişikliklerin varolduğu normalin üst sınırının iki katına (iki kat dahil) kadar olan karaciğer transaminaz enzim yükseklikleri, etiyolojisi bulunamayan ve karaciğer biyopsi sonucunun tamamen normal bulunduğu tüm karaciğer transaminaz enzim yük- seklikleri.
 12. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomları [1 cm’ye (1 cm dahil) kadar olan hemanjiomlar askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.] ve benign tümörleri, her türlü kistleri [1 cm’ye (1 cm dahil) kadar olan basit kistler askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.] ile komplikasyonsuz kist ve abse ameliyatları, (perkutan, girişimleri dahil) dalak ve karaciğerde nonspesifik kalsifikasyonlar, karaciğer fonksiyonlarının normal olduğu hepatomegaliler, kot kenarını geçmeyen splenomegaliler [Kot kenarını ve 135 mm’yi (135 mm dahil) geçmeyen idiyopatik splenomegaliler askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.], mezenter kistleri ve komplikasyonsuz ameliyatları.
 13. Tıbbi tedavi ile iyileşmiş tüberküloz peritonitis veya sindirim sistemi tüberkülozları.

Aşağıdaki durumlar MSÜ öğrencilik adaylığınıza engeldir:

 • Komplike veya semptomatik akalazya.
 • Komplikasyonlu veya tedaviye refrakter gastroözefajial reflü hastalığı (özefagus ülser-
  leri, Savary-Miller evre III-IV özofajit), endoskopik veya radyolojik olarak saptanmış semptomatik özofagus darlıkları.
 • Objektif yöntemlerle kanıtlanmış, tıbbi ve/veya endoskopik (dilatasyon ve benzeri) tedaviden istifade etmeyen pilor ve duedenum darlıkları.
 • Radyolojik ve/veya endoskopik olarak belirlenebilen parsiyel rezeksiyonlu, gastroenterik anastomozlu, kalıcı komplikasyon yapmamış, gastrojejunostomi, gastroileostomi gibi mide ameliyatları.
 • Gluten enteropatisi (Resmi sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile işlem yapılabilir.), hafif seyirli (kronik diyare ile birlikte ağırlığın, bu Listenin 32 nci maddesinde yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki alt sınırından 11 kg ila 20 kg eksiklik) malabsorbsiyon sendromları.
 • Kalıcı ve organik nedenlere bağlı, mükerrer transfüzyonu gerektiren gastrointestinal sistemin tekrarlayıcı kanamaları.
 • Absorbsiyon bozukluğu, darlık, körlup sendromu gibi komplikasyon yapmış ince veya kalın bağırsağın segmenter rezeksiyonları, iki veya daha fazla brit ileus nedeniyle geçirilmiş operasyonlar.
 • Komplikasyon yapmamış, Crohn hastalığı, kolitis ülseroza gibi kronik iltihabi bağırsak hastalıklarının remisyonları, konjenital ve akkiz megakolon, altı aylık tedaviye rağmen iyileşme- yen veya nüks eden soliter rektal ülser.
 • Histopatolojik veya mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış ve sekel bırakarak iyileşmiş tü- berküloz peritonitis veya sindirim sistemi tüberkülozları (Resmi sağlık kuruluşlarından alınan onaylı rapor ve patoloji raporu gereklidir.), komplikasyonsuz ailevi akdeniz ateşi (FMF) (Resmi sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile işlem yapılabilir.).
 • Karnın; laboratuvar bulguları ile doğrulanabilen birden fazla organ yaralanması, seg- menter bağırsak rezeksiyonu veya birden fazla etaplı ameliyat (ileostomi, kolostomi ve benzeri) gerektiren ateşli silahlara, travmalara veya kesici ve delici aletlere bağlı yaralanmaları veya inf- lamasyon nedeniyle yapılan birden fazla etaplı ameliyatlar.
 • Karaciğer ve dalakta, ameliyat sonrası nüks ettiği görüntüleme ve parazitolojik veya histopatolojik yöntemlerle kanıtlanmış kist hidatikler; birden fazla organda yerleşimli veya birden fazla cerrahi girişim geçirmiş kist hidatikler ve safra yolu fistülü ile seyreden karaciğer abseleri ve bunların ameliyatları; laboratuvar bulguları ile doğrulanan komplikasyonlu karaciğer hemanjiom- ları; karaciğer rezeksiyonları (birden fazla düzenli segmentektomi veya lobektomiler ile ateşli silahla, travmalarla veya delici ve kesici aletlerle yaralanmalar sonucu birden fazla segmentte doku kayıpları); nüks veya rezidü intrahepatik safra yolu taşları ve yapılmış biliodigestif anasto- mozları; karaciğerde fonksiyonel, komşu organlarda ise anatomik ve fonksiyonel bozukluklara yol açmış komplikasyonlu karaciğer rüptür ameliyatları; safra yollarının Alanso-Lej sınıflandırmasına göre tip-II’nin dışında kalan kistleri ve bunların ameliyatları.
 • Mükerrer kontrollerde total bilirubin düzeyleri %3 mg’ın üzerinde bulunan Gilbert, Crigler-Najjar tip II, Dubin Johnson, Rotor sendromları gibi konjenital hiperbilirubinemiler.
 • En az bir yıl süreyle devam eden ve kot kenarını geçen splenomegaliler, görüntüleme yöntemleri ile ortaya konan geniş dalak infarktları, organik nedenle oluşanlar hariç bütün splenektomiler, konjenital dalak yokluğu.
 • Tekrarlayan veya ameliyat gerektiren akut pankreatitler, kronik pankreatitler, pankreasın 3 cm (3 cm dahil)’den büyük kistleri, pankreasın komplikasyonsuz benign tümörleri ve/veya ameliyatları, pankreasın travma ve benzeri nedenlerle yapılan ve anastomoz gerektiren ameliyatları.
 • Askerlik görevine engel teşkil eden sindirim sisteminin tedavisi imkânsız konjenital yerleşme anomalileri (intratorasik mide ve bağırsak ile dalak ve benzeri).
 • Biyokimyasal ve histopatolojik olarak düşük veya orta aktiviteli kronik hepatitler, steatohepatit, karaciğer transaminaz enzim düzeylerinde üst sınırın iki katından fazla artış ve karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişiklikler tespit edilen hepatosteatoz, kronik veya tekrarlayıcı intrahepatik kolestaz.
 • Komplike akalazya ameliyatları, özofagusta disfajiye yol açmış, endoskopik ve/veya radyolojik olarak saptanmış darlıklar ve bunların ameliyatları.
 • Diyafragma fıtıklarının veya anomalilerinin komplikasyonlu ameliyatları.
 • Komplikasyon yapmış mide ameliyatları (total veya parsiyel gastrektomi, gastrojeju- nostomi, gastroileostomi ve benzeri), Zollinger Ellison sendromu ve sindirim sisteminin diğer endokrin tümörleri.
 • Kolitis ülseroza, Crohn hastalığı, diffüz polipozis gibi kronik ve komplikasyonlu, ilti- haplı, granülomlu bağırsak hastalıkları ve/veya bu nedenle yapılan total kolektomi, total kolektomi+mukozal proktektomi+ileal rezervuar ve ileoanal anastomoz veya devamlı ileostomiler ve devamlı kolostomiler, ince bağırsak lenfoması ve bu nedenle yapılan ameliyatlar.
 • Komplikasyonlu ve tedaviye yanıtsız ailevi akdeniz ateşi (FMF) (Resmi sağlık kuruluş- larından alınmış sağlık kurulu raporu ile işlem yapılabilir.), brit ileusları ve benzeri komplikas- yonlar yapmış yaygın peritonit sekelleri ve yapışıklıkları, kronik (en az altı ay süreyle devam eden) intestinal pseudo obstrüksiyon sendromu.
 • Karaciğerin radikal tedavileri mümkün olmayan, komplikasyon veya fonksiyon bozuk- luğu yapmış tek veya multipl kistleri, peritoneal hydatidozis.
 • Organik nedenli splenektomiler.
 • Kronik ağır toksik hepatitler, sirozlar, portal hipertansiyon, portal ven trombozu ve portal hipertansiyon nedeniyle yapılmış şant ve diğer ameliyatlar.
 • Sklerozan kolanjit, safra yolu darlıkları ve yaralanmaları, Caroli hastalığı ve bu nedenle yapılan bilioenterik anastomoz ameliyatları ve terapötik endoskopik girişimler.
 • Fonksiyon bozukluğu yapmış kronik pankreatitler, mükoviscidosis, komplikasyonlu pankreas ameliyatları.
 • Kronik diyare ile birlikte ağırlığın, bu Listenin 32 nci maddesinde yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki alt sınırdan 21 kg ve daha fazla eksik olduğu ağır malabsorbsiyon sendromları.
 • Karaciğer, safra kesesi, safra yolları, dalak, pankreas ve peritonun her türlü kötü huylu tümörleri.
 • Gastrointestinal kanalın malign tümörleri ve bunların ameliyatları. 14. Karaciğerin metabolik ve depo hastalıkları.
 • Karaciğer, pankreas ve ince bağırsağın transplantasyon ameliyatları.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. ([email protected])
escort bodrum bodrum escort
Yorumlara Abone Ol
Bildir
guest
4 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Ömercan biçer
Ömercan biçer

hocam merhaba ben jandarma uzman çavuşluk için mülakataı kazandım fakat saglık raporu almak için hastanede kontrolde safra kesesinde 16mm taş tedpit edildi bu engel olurmu olursa safrayı aldırırsak bu engel ortadan kalkarmı teşekkürler

Furkan
Furkan

Bende gilbert var ve billuribinim 1.7 geldi elenirmiyim bazi arkadaslar 1.1 elenmis dogrumudur ? Son olarak billuribin disi herseyim normal cikti

Furkan
Furkan

Benim billuribin 1.7 diger sonuclarim normal eskiden sinir 1.0 di simdi onu 3 e mi cektiler bazi arkadaslar 1.1 den elenmiste ?

1 2
Bildirimler kapat

Cihazınızda internet yok...