MSÜ Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları-Şartları – BekçiAlımı

MSÜ Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları-Şartları

Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurmayı düşünen asker adayı öğrencilerde belli sağlık şartları ve yeterlilikleri aranmaktadır. Aranılan şartların bir bölümünü kas ve iskelet sağlığı şartları-hastalıkları oluşturmaktadır. Aşağıdaki detaylı olarak kas ve iskelet sistemi hastalıklar ve şartları konusunda asker adayı öğrenci seçmelerinde dikkat edilen hususları listeledik. Bu hususlar ve daha fazlası MSÜ sağlık şartları ve yeterlilikleri yönetmeliğinde yer almaktadır.

1.Üst ve alt tarafların kübitüs varus, koksa vara, koksa valga, genu valgum, tibial torsiyon, konjenital boğumlar, genu recurvatum gibi silah kullanmaya engel olmayan, vücut hareket ve vazifelerini bozmayan hafif şekil bozuklukları ve hastalıkları (üst ekstremitede 30 dereceye kadar, alt ekstremitede 15dereceye kadar olan valgus açıları; üst ekstremitede 15 dereceye kadar, alt ekstremitede 5 dereceye kadar olan varus açıları; 10 dereceye kadar olan recurvatumlar) MÜS öğrenciliğine engel değildir.

1. Üst ve alt tarafların vücut hareket ve vazifelerini bozan ve ameliyatla düzeltilmeyen şekil bozuklukları yani yukarıda belirtilen açılanmalardan daha fazla olan deformiteler öğrenciliğe engeldir.  1. Diz üstü ve dirsek üstü amputasyon veya diz ve dirsek eklemleri hizası dahil daha üst bölümlerden dezartikülasyon öğrenciliğe engeldir. Diz altı ya da dirsek altı amputasyon veya dezartikülasyon ile kol ya da bacaklardan birinin ya da bir bölümünün anadan doğma yokluğu ya da vazife bakımından anadan doğma ya da edinsel bir hastalık sekeli ile yok hükmünde olması öğrenciliğe engeldir. Üst ya da alt taraflardan birinin travmatik bir nedenle oluşmuş, yok hükmünde olması- na neden olan fonksiyon kaybı öğrenci olmaya engeldir.

Büyük eklemlerin vücut hareket ve vazifelerini bozmayan yerine konmuş çıkıklarıveya hafif şekil bozuklukları, önemsiz derecede yapışıklıkları (Normal hareket açısı toplamının 1/4 (1/4 dahil) kadarının azalması) öğrenciliğe engel değildir. (AŞAĞIDAKİ RESİME BAKIN)

Üst ve alt taraf falanks ve falankslararası eklemlerin iyileşmiş, vücut hareket ve vazifelerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri ile Vücut hareket ve vazifelerini bozmayan, hayat için tehlike göstermeyen, kemik ve yumuşak dokular içinde yabancı cisimler öğrenciliğe engel değildir. Parsiyel ya da total menisektomiler, menisküs yırtıklarına bağlı hastalıklar, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ lezyonları ve bunların cerrahi tedavi edilmiş halleri öğrenci olmaya engel değildir. Etkilediği eklem veya ekstremitenin fonksiyonunu bozmayan ve uygulanan tedaviye cevap veren hafif derecede refleks sempatik distrofik veya kompleks bölgesel ağrı sendromları öğrenciliğe engel değildir.

Aşağıdaki hususlar MSÜ öğrenciliğe engel teşkil eder:

 • Üst taraf büyük eklemlerinin (omuz, dirsek, ön kol ve el bileği) sık sık nüks eden habitüel çıkıkları, yarım yapışıklıkları, normal hareket açısının 1/4 (1/4 hariç) ile 1/2(1/2 dahil)’sine kadar hareket noksanlıkları ya da gevşeklikleri
  Omuz ekleminin çok yönlü gevşekliğinde çekilen ağırlıklı stres grafilerinde eklem bütünlüğünün bozulması (humerus başının glenoid üzerinde 2 cm’den fazla (2 cm hariç) kayması).
 • Alt taraf büyük eklemlerinin (kalça, diz ve ayak bileği) hareketlerinde 1/4 (1/4 hariç) ile 1/2’sine kadar noksanlık yapan eski çıkıkları, yarım yapışıklıkları veya diğer hasta-lık sekelleri, ameliyatla düzelmesi imkânsız gevşek eklemler (instabiliteye neden olmuş çoklu bağ yaralanmaları), sık nüks eden, ameliyatla tedavisi imkânsız tüberküloza bağlı olmayan hidropslar.
 • Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve ayak bileğinde ameliyatla çıkarılamayan ve eklem hareketlerini en az 1/2 oranında azaltan eklem faresi (korpora libera) yabancı cisimler.
 • Üst ve alt taraf falanksların ve falankslar arası eklemlerin askerlik görevine engel ola- cak derecede olan spesifik ve nonspesifik iltihap sekelleri.
 • Yumuşak dokuların, organların ve kemiklerin içinde yer alan, vücut hareket ve vazife-lerini bozan veya hayat için tehlike gösteren, ameliyatla çıkarılamayan yabancı cisimler.
 • Henüz sekel halini almamış, deformite yapmamış olmakla beraber üst veya alt tarafta bir veya birden fazla sayıda eklemi tutmuş, kesin tedavisi olmayan, en az altı ay süreyle laboratu-var olarak aktivitesinin devam ettiği gözlenen veya tedaviyle remisyona girmekle beraber aktivitesi tekrarlayan kronik progresif enflamatuvar, spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar (Bu fıkra subay ve astsubaylar hakkında bir yıl tedavi süresi beklenerek, yükümlüler hakkında en az bir yıl sevk geciktirmesi işleminden sonra uygulanır.).
 • Üst ve alt taraf büyük eklemlerin, vücut hareket ve vazifelerini bozan aseptik nekroz sekelleri ve geniş eklem yüzü harabiyetleri.
 • Patellanın bilateral konjenital luksasyonu veya yokluğu.
 • En az altı ay süreyle bulgular veya laboratuvar yöntemler ile aktivitesinin devam ettiği tespit edilen, etkilenen ekstremitenin fonksiyonlarını bozacak şekilde ağrı, şişlik, küçük veya büyük eklemlerde 1/4 ila 1/2 kısıtlılığa neden olan ve uygulanan tedavilerden yarar görmeyen refleks sempatik distrofi veya kompleks bölgesel ağrı sendromları.

Vücut hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan aşağıdaki durumlar MSÜ öğrenciliğe engeldir:

 • Üst ve alt taraf büyük eklemlerinin yerine konmamış eski çıkıkları, eklem hareketlerini yarıdan fazla azaltan veya yürümeyi önemli derecede bozan yapışıklıkları ve gevşeklikleri.
 • Üst veya alt taraf büyük eklemlerinin giderilmesi imkânsız, eski aseptik nekrozu, spesifik ve nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri.
 • Üst veya alt taraf büyük eklemlerin parsiyel veya total protezle düzeltilmiş lezyonları.
 • En az altı ay süreyle bulgular veya laboratuvar yöntemleri ile aktivitesinin devam ettiği tespit edilen, etkilenen ekstremitenin fonksiyonlarını bozacak şekilde ağrı, şişlik, küçük veya büyük eklemlerde 1/2’den fazla kısıtlılığa neden olan ve uygulanan tedavilerden yarar görmeyen refleks sempatik distrofi veya kompleks bölgesel ağrı sendromları.

Üst ve alt tarafın vücut hareket ve vazifelerini bozmayan aşağıdaki durumlar engel değildir:

 1. Kemiklerin soliter çıkıntıları, soliter iyi huylu tümörleri, edinsel veya doğmalık şekil ve yapı bozuklukları, spesifik veya nonspesifik romatizmal kemik iltihap sekelleri.
 2. Boyu 170 cm’den kısa olanlarda üst ekstremitede 3 cm (3 cm dahil)’ye kadar, 170 cm ve daha uzun olanlarda 4 cm (4 cm hariç)’ye kadar uzama veya kısalmalar.
 3. Boyu 170 cm’den kısa olanlarda alt ekstremitede 3 cm (3 cm dahil)’ye kadar, 170 cm ve daha uzun olanlarda 4 cm (4 cm hariç)’ye kadar uzama veya kısalmalar.

Vücut hareket ve vazifelerini bozan aşağıdaki durumlar engeldir:

1. Boyu 170 cm’den kısa olanlarda üst ekstremitede 3 cm (3 cm hariç)’den 5 cm (5 cm dahil)’ye kadar, 170 cm ve daha uzun olanlarda 4 cm (4 cm dahil)’den 6 cm (6 cm dahil)’ye kadar uzama veya kısalmalar.
2. Boyu 170 cm’den kısa olanlarda alt ekstremitede 3 cm (3 cm hariç)’den 4 cm (4 cm da- hil)’ye kadar, 170 cm ve daha uzun olanlarda 4 cm (4 cm dahil)’den 5 cm (5 cm dahil)’ye kadar uzama veya kısalmalar.
3. Aktivitesi durmuş, hafif sekel bırakmış spesifik romatizmal ve nonspesifik iltihap se- kelleri.
4. Fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları, eklem yüzü harabiyetleri.
5. Patolojik kırık riski taşıyan, büyük kemiklerin yük taşıyan bölgelerinde yer alan agresif benign kemik tümörleri.
C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet hal- leri.
D) Vücut hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:
1. Fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları, yalancı eklem.
2. Bu maddenin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sınırlardan daha fazla uzama veya kısalmalar.
3. Bu maddenin (B) diliminin (2) numaralı fıkrasında belirtilen sınırlardan daha fazla uzama veya kısalmalar.
4. Kötü huylu kemik tümörleri, vücut hareketlerini ileri derecede bozan kemiklerin mul- tipl iyi huylu tümörleri, ameliyatla tedavi edildiği halde ikiden fazla nüks eden soliter iyi huylu kemik tümörleri.
5. Kemiklerin tüberkülozu, tedavisi imkânsız spesifik romatizmal iltihapları, nonspesifik iltihapları ve bunların sekelleri.

Silahlı hizmete engel olmayan her çeşit eklem derisi yara izleri ve yapışıklıklar (Fonksiyon bozukluğu yapmamış ve cildiye kriterlerine uyan sekel ölçütlerinde olan lezyonlar öğrenci olmaya engel teşkil etmez.) öğrenciliğe sorun olmaz.

Aşağıdaki sorunlar öğrenciliğe engeldir:
1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2 oranında azaltan yapışıklıklar ve yara izleri.
2. 1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2’den fazla azaltan yapışıklıklar ve geniş yara izleri.

Vücut hareket ve vazifelerini bozmayan aşağıdaki durumlar öğrenciliğe engel değildir:
1. Kas ve tendon hastalıkları, soliter ya da grup halindeki kas agenezileri ve ameliyatla te- davi edilebilen iyi huylu kas ve yumuşak doku tümörleri.
2. Üst ekstremitede kolda 3 cm (3 cm dahil), ön kolda (dirsek altı) 2 cm (2 cm dahil)’ye kadar kas atrofisi ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.
3. Alt ekstremitede 3 cm (3 cm dahil)’ye kadar olan kas atrofileri ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

Vücut hareket ve vazifelerini bozan aşağıdaki durumlar engel teşkil eder:
1. Önemli vücut hareketleri yaptıran tendon ve kasların travmatik sekelleri (kas kasıntıları, kas fıtıkları ve benzeri).
2. Büyük kaslarda devamlı kas iltihapları, miyozitis ossifikans.
3. Üst ekstremitede kolda 3 cm’den 5 cm (5 cm dahil)’ye kadar, ön kolda 2 cm’den 4 cm (4 cm dahil)’ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.
4. Alt ekstremitede uylukta 3 cm’den 6 cm (6 cm dahil)’ye kadar, tibia çevresinde 3 cm (3 cm hariç)’den 5 cm (5 cm dahil)’ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.
5. 1.Ekstremitelerin hareketlerini yarıdan fazla bozan kas ve tendonların önemli derecedeki travmatik harabiyeti veya kas grubu hastalıkları.
6. Önemli ve devamlı kas iltihapları, ameliyatla tedavisi imkânsız veya nüks eden iyi huy- lu kas tümörleri, kasların kötü huylu tümörleri, sarkomlar.
7. Üst ekstremitede kolda 5 cm’den fazla ve ön kolda 4 cm’den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.
8. Alt ekstremitede uylukta 6 cm’den tibia çevresinde 5 cm’den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

1. Başın ve kolların serbestçe hareketini kısıtlamayan tortikolis, servikal kaburga, kalkık skapula. ile Omuz ya da kalçalardan birinin ötekine oranla hafif kalkık ya da inik oluşu engel değildir.

Nörolojik ya da vasküler belirti yapan servikal kaburga, Kol ve gövde hareketlerini azaltan skapula gevşekliği ya da şekil bozukluğu ve 1. Baş ve boyun hareketlerini bozan ya da yüzde asimetri yapan tedavi ile düzeltilmesi imkânsız tortikolis ile Kol ve boyun hareketlerine engel olan, ağır sinirsel ve damarsal bozukluğa yol açmış servikal kaburga öğrenciliğe engeldir.

Omurganın hafif derecedeki eğrilik veya şekil bozuklukları ile Göğüs kafesinin güvercin göğsü, kunduracı göğsü gibi hafif derecedeki bozuklukları ve Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen,
uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen spina bifida occul- ta, hiatus sakralis, birinci derecede spondilolistesiz, iyileşmiş soliter ve multipl vertebra kırıkları, tek ve çift taraflı sakralizasyon, lumbalizasyon, tropizm öğrenciliğe engel değildir. Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek se- viyedeki spina bifida occulta Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler hariç sağlam kabul edilir. Tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına eğitim görülen diğer fakültelere alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

Vertebral kolonda tek seviyeli (2 vertebrayı içine alan) ankiloz ya da cerrahi artrodez, Opere edilmemiş disk hernileri, opere edilmiş tek seviyeli disk hernileri (Semptom ve bulgu vermeyen tek seviyeli disk hernisi ameliyatları sağlam kabul edilir.).

Vertebral kolon veya sakroiliak eklemin hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmamış, klinik ve laboratuvar olarak remisyona girdiği tespit edilen romatizmal hastalıkları sorun oluşturmaz.

Aşağıdaki durumlar öğrenciliğe engeldir:
1. Omurganın ayakta çekilen radyografilerinde COBB açısı değerleri;
a) Skolyoz deformitesi için, ön-arka planda torakal seviyede 26-45 derece, lomber seviye- de 21-50 derece arası deformiteleri.
b) Kifoz ve lordoz deformiteleri için yan planda servikal bölgede (-1)-(-10) derece arası kifoz ve 66-75 derece arası lordoz; torakal bölgede (-1)-(-10) derece arası lordoz ve 66-75 derece arası kifoz; lomber bölgede (-1)-(-10) dereceden fazla kifoz ve 96-110 derece arası lordoz deformiteleri.
2. Hareket, his veya stabilite bozukluğu yapan spina bifida, spondilolistezis, sakralizas- yon, lumbalizasyon, tamamen iyileşmiş veya aktivitesi durmuş Mall de Pott.
3. Omurganın hareketlerini %25’ten fazla kısıtlayan, devamlı ağrı ve stabilite bozukluğu yapan spondilartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, Scheurman hastalığı, ankilozan spondilitis.
4. Nedeni ne olursa olsun bir vertebrada total laminektomi, vertebral kolonda iki seviyeli (3 vertebrayı içine alan) ankiloz ya da cerrahi artrodez.
5. Göğüs kafesinin ileri derecedeki şekil bozuklukları.
6. Radyolojik olarak kanıtlanmış, aynı seviyeden bilateral veya iki ayrı seviyeden tek ta- raflı açılarak yapılmış disk hernisi ameliyatları, semptomatik, nörolojik defisit yapmış veya ame- liyat sonrası nörolojik defisitleri düzelmiş veya devam eden en az iki seviyeli hemilaminektomi ile tedavi edilmiş (diskektomi yapılmamış olsa bile), radyolojik olarak kanıtlanmış spinal stenoz- lar, reoperasyona rağmen düzelme göstermeyen yetersiz spinal cerrahi.
7. Vertebraların tedavi edilmiş veya edilmemiş iyi huylu tümörleri.
8. Her tip odontoid kemik fraktürleri ve atlantoaksiyel dislokasyonlar.
9. 1. Bel kemiğinin vücut hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan veya görünüşü bozacak derecede şekil bozukluğu yapan eğrilik veya şekil bozuklukları (Asimetri, torsiyon ve fiksasyon gösteren geniş kavisli skolyozlar, sabit ve aşırı lordoz, çok keskin açı gösteren kifoz ve başka şekil bozuklukları).
10. İleri derecede hareket ve his bozukluğu yapmış sakralizasyon, lumbalizasyon, spina bi- fida, omurganın konjenital malformasyonları, spondilolistezis ve ankilozan spondilitis.
11. İki vertebrada total laminektomi veya ikiden fazla vertebrada kısmi laminektomi.
12. Medulla spinalis veya vertebraların kötü huylu tümörleri.
13. İleri derecede harabiyet yapmış Mall de Pott.
14. Belirgin his, trofik, statik veya sfinkter bozukluğu ya da radyolojik bulgu gösteren, tedavisi imkânsız disk hernileri, ekstra meduller tümörleri.
116. Vertebral kolonda iki seviyeden fazla (3 vertebradan fazla vertebrayı içine alan) ankiloz ya da cerrahi artrodez.
8. Kolumna vertebralis hareketlerini %50 veya daha fazla kısıtlayan hastalıklar.

Askerlik görevine engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen fazla parmak ya da başparmakla ikinci parmak arası hariç, kullanılan elde iki, diğer elde üç parmak arasında yapışık- lıklar ya da sindaktili öğrenciliğe engel değildir. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer parmaklardan birinin büyük (makrodaktili) ya da küçük (mikrodaktili) olması (%50’den az) ile Kullanılan elin baş veya işaret parmağında bir, diğer parmaklarında beş ya da diğer elin başparmağında iki, diğer parmaklarında beş interfalangial ya da metakarpo-falangial eklemin sertliği ya da gevşekliği öğrenciliğe engel değildir.

Aşağıdaki hususlar öğrenciliğe engeldir:
1. Ellerden birinde hareketleri bozan ve ameliyatla düzeltilmesi imkânsız konjenital ya da edinsel baş ve işaret parmakları arasındaki yapışıklıklar.
2. Ameliyatla düzeltilmesi imkânsız, konjenital ya da edinsel, kullanılan elde baş ve işaret parmakları arası hariç üç parmak veya diğer elde dört parmak arasındaki yapışıklıklar ya da her iki elde, baş ve işaret parmakları arası hariç, toplamda beş parmakta yapışıklıklar.
3. Bir elin ve işaret parmaklarının diğer ele göre %50’den büyük (makrodaktili) ya da kü- çük (mikrodaktili) olması.
4. Ellerden birinde ya da her ikisinde, baş ve işaret parmakları hariç diğer parmaklardan ikisinin normal parmaklara göre %50’den büyük (makrodaktili) ya da küçük (mikrodaktili) olması.
5. Kullanılan elde baş ve işaret parmağı dahil toplamı beş (beş dahil), diğer elde altı (altı dahil) interfalangial ya da metakarpo-falangial eklemin sertliği ya da gevşekliği.
6. Ellerden birinde baş ve işaret parmağı hariç, 6 ila 9 (9 dahil) interfalangial ya da meta- karpo-falangial eklemlerin sertliği ya da gevşekliği.

7. 1. Ellerden birinde 10 (10 dahil)’dan fazla interfalangial ve metakarpo-falangial ekle- min sertliği ya da gevşekliği.
8. El fonksiyonlarını yok denecek derecede azaltan kemiklerin noksan ya da fazla büyü- mesi, tendon ve kas hastalıkları, şekil bozuklukları.

Kullanılan elin başparmağı hariç bir parmağın bütününün noksanlığı ya da toplamı üçü geçmemek üzere parmaklarda falanks noksanlıkları, bir parmağın metekarpı ile birlikte çıkarılmış olması, Kullanılmayan eldeki parmaklarda başparmak hariç toplam dördü geçmemek üzere falanks noksanlıkları, Ellerden birinde ya da her ikisinde birden başparmakta bir falanks noksanlığı ya da başparmaklar sağlam olduğu halde kullanılan elde işaret parmağında iki falanksın, kullanılmayan elde işaret parmağının metekarpı ile birlikte noksanlığı, Her iki elde birden işaret parmaklarında toplam dördü geçmemek üzere falanks noksan- lığı ya da başparmaklar ile işaret parmaklarında birer falanks noksanlığının birlikte bulunması öğrenciliğe engel değildir.

Aşağıdaki hususlar öğrenciliğe engeldir:
1. Kullanılan el başparmağı hariç, diğer parmaklarda toplamı 4 ila 6 falanks noksanlığı ya da fonksiyon bakımından bu parmakların yok hükmünde olması.
2. Kullanılan elin başparmağı hariç, diğer bir parmağın metekarpı ile birlikte çıkarılması ve buna ek olarak diğer parmaklarda 1 ila 3 falanksın noksanlığı.
3. Kullanılan elin başparmağında tüm falanksın tam noksanlığı ya da bu parmağın fonksi- yon bakımından yok hükmünde olması.
4. Kullanılan ya da kullanılmayan ellerde başparmak hariç, diğer iki parmakta tüm fa- lanksların noksanlığı ya da bu iki parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.
5. Kullanılmayan elde başparmak hariç, diğer parmaklarda toplam 5 ila 8 (8 dahil) falanks noksanlığı ya da bu parmakların fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.
6. Kullanılmayan elde başparmağın tam noksanlığı (2 falanks) ya da başparmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.
7. Kullanılan ya da kullanılmayan elde başparmağın metekarpı ile birlikte noksanlığı. 2. Kullanılan elde iki parmağın metekarpları ile birlikte noksanlığı.
8. Kullanılan elde toplam yedi ve daha fazla falanks noksanlığı.
9. Kullanılmayan elde iki parmağın metekarpları ile birlikte noksanlığı ve buna ek olarak iki falanksın noksanlığı.
10. Kullanılmayan elde toplam dokuz ve daha fazla falanksın noksanlığı. 6. Her iki elde birden toplam dokuz ve daha fazla falanksın noksanlığı. 7. Bir elin tüm fonksiyonlarının yok hükmünde olması.

Ayakların yürüyüşü güçleştirmeyecek derecede şekil bozuklukları ve kalkaneal yük- seklik açısı 10 ila 19 derece (10 ve 19 dahil) düztabanlıklar, Yürüyüşe engel olmayan kalkaneus epinleri, Bir ayağın diğer ayağa oranla 3 cm (3 cm dahil) küçük ya da büyük olması öğrenciliğe engel değildir.

Aşağıdaki durumlar engeldir:

1. Yürüyüşü bozan ve ayağın basarken çekilen ön arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma, yan grafilerde talusnaviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal yükseklik açısının 10 dereceden daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık (Bu fıkrada yer alan tüm özelliklerin bir arada bulunması gereklidir.).
2. Yürüyüşü bozan çukur tabanlık.
3. Ayağın pençe şeklindeki (Claw) yürüyüşü bozan şekil bozuklukları.
4. Ayak bilek ekleminin nötral vaziyetten 10 derecenin üzerinde dorsal fleksiyon ve 10 derecenin üzerinde fleksiyon yapamayan sabit hale gelmiş şekil bozuklukları.
5. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, tendon ve kemik hastalıkları sekelleri.
6. Yürüyüşe engel ve basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri ve aşil tendonu kısalığı.
7. Bir ayağın diğer ayağa oranla 3 cm (3 cm hariç) ila 6 cm (6 cm dahil) küçük veya büyük olması.
8. Talus, naviculer, kuboit kemiklerinden birinin ya da kuneiform kemiklerinden ikisinin yokluğu ya da ileri derecedeki harabiyeti.
9. Yürüyüşe tam engel olan flask düztabanlık (ayak, bacak kaslarında atrofi ya da spazm, tarsal eklemlerde gevşeme ya da artropatik dejeneresansla birlikte olan hastalıklar).
10. Spastik düztabanlık (kalkaneotalar ya da kalkaneo naviculer blok şeklinde geniş kemik kayması, ayakta şişlik ve kas spazmı ile birlikte olan durumlar).
11. Artritik değişikliklerle birlikte olan çukur tabanlık.
12. Ayağın pençe şeklini alması (artritli görünümle birlikte olan aşil tendonu ve parmakların plantar kontraksiyonu).
13. Ayak bileklerinin nötral vaziyetten 5 dereceden az dorsal fleksiyon, 5 dereceden az
plantar fleksiyon yapabilme halleri.
14. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan subtalar ankiloz veya artrodez. 7. İki taraflı ve tedaviden yararlanmayan yürüyüşü güçleştiren kalkaneus epinleri.
15. Bir ayağın diğerine oranla 6 cm (6 cm hariç)’den fazla büyük ya da küçük olması.
16. Kalkaneusun ya da diğer tarsal kemiklerden (talus, naviculer, kuboit) ikisinin ya da ku-
neiformlardan üçünün yokluğu, harabiyeti veya triple artrodez yapılmış ayaklar. 10. Bir ayağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

24 Soru Cevaplandı

 1. Dilimde yarıklar var bir sorun olurmu

 2. 10 yaşındayken kolum kırılmıştı tedavi edildi fakat kolum biraz eğri kaldı. Kolumun eğriliği dikkatli bakılmadigi sürece belli olmuyor aynı zamanda doktorum bana bir dezavantaj yaratmayacağini söyledi sizce elenirmiyim

 3. benim göğsümde hafif bir bozukluk var sağ göğsüm sol göğsümden 0.75 cm falan daha büyük bir sorun teşkil eder mi

 4. Bacalarım biraz çarpık sorun olur mu ?yürümemde koşmamda sorun yok

 5. 12 yaşımda dizde oluşan iltihap soncu ameliyat oldum.koşma ve yürüme hareketlerim de sorun yok.şuanda askeri görevimi yapıyorum.ama dizim yüz üstü yatınca ameliyatlı dizimin topuk kısmı kalcama değmiyor ameliyatsız zorlarsam değiyor,çömel veya çökmem de sorun teşkil etmiyor. acaba sorun olurmu

 6. Sağ humerus shaftında osteofit Polisliğe engel midir?

 7. Mehmet Gümüş

  Slap lezyonu engel olur mu kolumda da kemik iyi huylu kemik tümörü var sebebi oymuş hiç bir spor faaliyetinde sıkıntı yok barfiks sınav hepsini çok iyi yapıyorum. Tip 1 en düşük seviyesinde

 8. merhaba benim iki adet sorum olacak öncelikle yüzümde yazın çok fazla, kışınsa daha az belli olan çiller var. sizce sorun çıkarır mı? daha sonra da düz taban olduğumu düşünüyordum fakat kağıda ıslak ayak basma testini denedim bayağı normal çıktı, buna rağmen düz taban olabilir miyim?

  • Çiller sorun olmaz aşırı değilse. Muhtemelen düz taban değilsin.

  • yüzümün her yerinde yok yanaklarım ve burnumda var sadece. her şeyi geçip çil ve düz tabanlıktan elenmekten o kadar korkuyorum ki.. teşekkür ederim.

  • Sorun olmaz gibi duruyor.

 9. Plagiosefali engel mi

 10. Merhabalar benim sorum şu bir buçuk ay kadar önce bi trafik kazası geçirdim ve sol bacak ve ayk bileğimde kırıklar oluştu ve bileğmde ki kırık için ameliyat oldum ve platin atıldı doktorum henüz 1 aya daha yürüyemeyeceğimi söyledi bu şartlarda mus ya gitmem mümkün mü yada sorun olur mu
  Lütfen cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 11. Göğüsümde hafif güvercin kafesi var doktor estetik olduğunu sağlığımı etkilemiyeceğini söyledi. HHO sağlık mülakatında elenirmiyim

 12. Merhabalar dirseğimin iç görünmeyen kısmında 10 13 cm civarında dikiş izi var engel teşkil eder mi fonksiyonel bir kayıp yok gemi adamı olur raporu alabiliyorum

 13. dirseğimin görünmeyen kısmında 10 13 cm civarı bir ameliyat izi var sorun teşkil eder mi ?

 14. Göz de keratokonus var bende sıkıntı olur mu ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir